KLAUZULA INFORMACYJNA

Administrator Twoich danych osobowych:

Administratorem Twoich danych osobowych jest GRUPA ANIMUS-X Mariusz Oliwa z siedzibą w Pogorzela 70A, 49-332 Olszanka, NIP 747 168 93 35, REGON. Dalej GRUPA ANIMUS-X, czyli właściciel i operator Serwisu Internetowego dostępnego pod adresem  www.food4pets.expert , dalej Serwis.

Pozyskanie Twoich danych osobowych

Twoje dane pozyskujemy w związku z Twoją rejestracją w Serwisie, innymi Twoimi aktywnościami w Serwisie lub uzyskujemy drogą kontaktu z Biurem Obsługi Klienta (BOK).

Rodzaj danych osobowych, które powinieneś nam podać

Abyś zarejestrował się w Serwisie i mógł korzystać z naszych usług wymagamy podania:

 • Imię
 • Nazwisko
 • adres e-mail

Abyś mógł w pełni korzystać z serwisu i mógł korzystać z naszych usług np. wysłanie zakupionego towaru, wymagamy podania:

 • Imię
 • Nazwisko
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • adres
 • kod pocztowy
 • kraj
 • miasto

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, nie będziesz mógł w pełni korzystać z oferowanych przez nas usług w Serwisie. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa - przykładowo przepisy rachunkowe lub podatkowe - możemy prosić Cię o podanie innych niezbędnych danych. Poza tymi przypadkami, wskazanie nam innych Twoich danych jest dobrowolne.Kontakt w sprawie uzyskania informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

W celu uzyskania dodatkowych informacji możesz kontaktować się z nami pod adresem e-mail: biuro@food4pets.expert.

Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ:

jest to niezbędne do wykonania umowy, której jesteś Stroną, przede wszystkim w celu: 

 • umożliwienia świadczenie usługi drogą elektroniczną,
 • umożliwienia świadczenia usługi sprzedaży materiałów paszowych,
 • zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami (w tym obsługa i rozwiązywanie problemów technicznych),
 • realizowania reklamacji bądź innych Twoich zgłoszeń kierowanych do Biura Obsługi Klienta drogą elektroniczną, bądź telefoniczną,
 • kontaktowania się z Tobą, m.in. w celach związanych ze świadczonymi usługami, bo wymagają od nas tego przepisy prawa dla celów podatkowych i rachunkowych, bo mamy prawnie uzasadniony interes, którym jest: zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną, w tym egzekwowania i przestrzegania zasad wewnętrznych GRUPA ANIMUS-X Mariusz Oliwa oraz przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom,
 • kontaktowanie się z Tobą poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności przez e-mail oraz telefon, w tym także w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, na które wyraziłeś zgodę, a także obsługi Twoich próśb przekazywanych do nas przez telefon lub drogą elektroniczną, także gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy,
 • dopasowanie reklam zgodnie z przeglądanymi przez Ciebie treściami, dostosowanie sposobu prezentacji oferty na podstawie Twojej aktywności w Serwisie,
 • monitorowanie Twojej aktywności w Serwisie w celu przeprowadzania badań i analiz (także pod kątem funkcjonalności Serwisu), poprawy działania usług oraz oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających,
 • prowadzenie dla Ciebie działań marketingowych, w tym prowadzenie marketingu bezpośredniego usług z oferty Serwisu,
 • organizowanie konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział, przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności, w tym wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa,
 • prowadzenie analiz statystycznych,
 • prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych, mediacyjnych itp.; jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu: organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, przesyłania informacji handlowych, informacji o ofertach oraz wydarzeniach, w których możesz wziąć udział, zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, adres e-mail: biuro@food4pets.expert.

Twoje uprawnienia wobec GRUPA ANIMUS-X Mariusz Oliwa w zakresie przetwarzanych danych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych: 

 • prawo wycofania Swojej zgody na przetwarzanie danych,
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,
 • Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: biuro@food4pets.expert.

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, adres e-mail: biuro@food4pets.expert.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Odbiorcy Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspomagającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które wykonują usługi IT, wspierają promocję ofert i współpracują w ramach kampanii marketingowych.

Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe przechowujemy: przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach: 

 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom, statystycznych i archiwizacyjnych,
 • dla celów marketingowych do momentu wycofania przez Ciebie zgody, 
 • w przypadku konkursów oraz akcji promocyjnych, w których zechcesz wziąć udział - będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia przyznanych nagród.

Twoje dane osobowe przekazane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC i Facebook w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych automatycznie (w tym poprzez profilowanie) nie wpływa na Twoje prawa.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez GRUPA ANIMUS-X Mariusz Oliwa polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.